Lộ trình học ReactJS cho Dev mới

ReactJS là một thư viện JavaScript được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web động hiệu quả. Để bắt đầu học ReactJS, bạn có thể làm theo lộ trình sau:

Bước 1: Học JavaScript

ReactJS được viết bằng JavaScript, vì vậy trước khi bắt đầu học ReactJS, bạn nên có kiến thức về JavaScript. Bạn nên biết các khái niệm cơ bản của JavaScript như biến, hàm, mảng, đối tượng, vòng lặp, câu lệnh điều kiện và ES6.

Bước 2: HTML và CSS

Bạn cần biết cách sử dụng HTML và CSS để tạo và thiết kế các trang web đẹp. Ngoài ra, bạn cần biết cách sử dụng Bootstrap để tạo ra các giao diện ứng dụng web hiệu quả.

Bước 3: ReactJS Cơ bản

Bạn nên bắt đầu học về ReactJS bằng cách tìm hiểu về các khái niệm cơ bản như Components, Props, State, Lifecycle, Event Handling, JSX, etc. Bạn có thể tìm hiểu từ các tài liệu chính thống ReactJS như https://reactjs.org/docs/getting-started.html

Bước 4: Redux

Redux là một thư viện quản lý trạng thái của ứng dụng ReactJS. Bạn cần phải học về Redux để hiểu cách quản lý trạng thái của ứng dụng, tạo store, reducers và actions.

Bước 5: React Router

React Router là một thư viện định tuyến được sử dụng để tạo các đường dẫn trong ứng dụng ReactJS. Bạn cần phải học về React Router để hiểu cách tạo các đường dẫn và định tuyến trong ứng dụng của mình.

Bước 6: Tạo ứng dụng ReactJS

Sau khi có kiến thức cơ bản về ReactJS, Redux và React Router, bạn nên tạo một ứng dụng ReactJS từ đầu để thực hành. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo một ứng dụng Todo List đơn giản hoặc một ứng dụng Quản lý Sản phẩm.

Bước 7: Tìm hiểu các thư viện khác

Khi đã có kiến thức cơ bản về ReactJS, bạn có thể tìm hiểu thêm các thư viện khác như React Native, GraphQL, NextJS, etc.

Bước 8: Thực hành thêm

Bạn nên thực hành nhiều hơn để trau dồi kỹ năng


Còn đây là một lộ trình khá chi tiết để học ReactJS. Lộ trình này được tạo ra dựa trên kinh nghiệm của nhiều lập trình viên đã học và làm việc với ReactJS trong thực tế.

  1. Bắt đầu với JavaScript: Trước khi bắt đầu học ReactJS, bạn nên có một kiến thức cơ bản về JavaScript. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu về biến, hàm, mảng, đối tượng, callback, closure, promise, async/await, destructuring, arrow function, v.v. Hãy đọc tài liệu chính thức và các khóa học miễn phí như “JavaScript For Cats” và “Eloquent JavaScript”.
  2. HTML và CSS: Bạn cần phải hiểu cách sử dụng HTML và CSS để tạo ra một trang web đơn giản. Hãy học về cách sử dụng các thẻ HTML, lựa chọn CSS, các thuộc tính CSS, Responsive Design, Flexbox và Grid. Hãy thực hành bằng cách tạo một vài trang web đơn giản.
  3. Các khái niệm cơ bản về ReactJS: Hãy học về các khái niệm cơ bản của ReactJS như JSX, components, props, state, lifecycle methods, events, và forms. Bạn có thể bắt đầu với tài liệu chính thức của React hoặc khóa học miễn phí như “React Fundamentals” trên Pluralsight.
  4. Redux: Redux là một thư viện quản lý trạng thái của ứng dụng. Hãy học cách sử dụng Redux để quản lý trạng thái của ứng dụng của bạn. Bạn có thể bắt đầu với tài liệu chính thức của Redux hoặc khóa học miễn phí như “Getting Started with Redux” trên Egghead.
  5. React Router: React Router là một thư viện để quản lý các định tuyến trong ứng dụng của bạn. Hãy học cách sử dụng React Router để quản lý các đường dẫn trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể bắt đầu với tài liệu chính thức của React Router hoặc khóa học miễn phí như “React Router v4” trên Egghead.
  6. Styled Components: Styled Components là một thư viện để tạo ra các Component với các Style riêng biệt. Hãy học cách sử dụng Styled Components để tạo ra các Component với các Style riêng biệt cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể bắt đầu với tài liệu chính thức của Styled Components hoặc khóa học miễn phí như “Styled Components

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *