Ag Grid Angular (#2)- Hướng dẫn khởi tạo và cài đặt nhanh grid cơ bản

#1. khởi tạo dự án

Mở terminal cmd

$ cd temp/
$ ng new my-app --style scss --routing false
$ cd my-app/

#2. Mở visual studio code

$ code .

#3.Khởi chạy server

$ ng serve

Mở trình duyệt, chạy localhost:4200, ta được kết quả như hình

#4.Thêm thư viện

Thêm thư viện ag-grid vào dự án

$ npm install --save ag-grid-community ag-grid-angular
$ npm install

#5. Code cho app style

src/styles.scss

@import "~ag-grid-community/dist/styles/ag-grid.css";
@import "~ag-grid-community/dist/styles/ag-theme-balham.css";

#6. Code cho  app module

src/app/app.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import {HttpClientModule} from "@angular/common/http";

// ag-grid
import { AgGridModule } from 'ag-grid-angular'; 
import { AppComponent } from './app.component';
 
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AgGridModule.withComponents(),
  HttpClientModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

#7. Code cho app component

src/app/app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss'],
})
export class AppComponent {
 columnDefs = [
  { headerName: 'Make', field: 'make', sortable: true, filter: true },
  { headerName: 'Model', field: 'model', sortable: true, filter: true },
  { headerName: 'Price', field: 'price', sortable: true, filter: true },
 ];
 
 rowData = [
  { make: 'Toyota', model: 'Celica', price: 35000 },
  { make: 'Ford', model: 'Mondeo', price: 32000 },
  { make: 'Porsche', model: 'Boxter', price: 72000 },
 ];
}

#8. Code cho app template

app/app.component.html

<ag-grid-angular
 style="width: 700px; height: 500px;"
 class="ag-theme-balham"
 [rowData]="rowData"
 [columnDefs]="columnDefs"
></ag-grid-angular>

#9. Kết quả

Tải lại trang, ta được kết quả như mong đợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *