Giải thích về repository, commit, branch, merge, pull request

Các thuật ngữ này liên quan đến hệ thống quản lý phiên bản (version control system – VCS), được sử dụng để quản lý mã nguồn của một dự án phần mềm. Dưới đây là giải thích chi tiết về các thuật ngữ này:

  1. Repository (Kho chứa): Repository là nơi lưu trữ toàn bộ mã nguồn, tài liệu và các tài sản khác của dự án. Nó có thể được lưu trữ trên một máy chủ hoặc dịch vụ quản lý phiên bản như GitHub hoặc GitLab.
  2. Commit (Ghi nhận): Commit là hành động lưu trữ phiên bản mới nhất của các tệp trong kho chứa. Khi thực hiện commit, người dùng cung cấp một tin nhắn để mô tả các thay đổi đã thực hiện trong phiên bản này. Commit giúp người dùng lưu trữ các thay đổi và tiến hành so sánh với phiên bản trước đó để đối chiếu và truy xuất khi cần thiết.
  3. Branch (Nhánh): Branch là một bản sao của repository, nó cho phép người dùng tách các phiên bản của dự án để phát triển các tính năng mới mà không làm ảnh hưởng đến phiên bản chính. Ví dụ: khi phát triển một tính năng mới, bạn có thể tạo một nhánh mới để phát triển tính năng đó trên nhánh riêng biệt.
  4. Merge (Hợp nhất): Merge là hành động kết hợp hai hay nhiều nhánh lại với nhau. Nó giúp các nhà phát triển hợp nhất các tính năng mới vào nhánh chính hoặc sửa lỗi trong nhánh sản phẩm.
  5. Pull request (Yêu cầu kéo): Pull request là một cách để yêu cầu các nhà phát triển khác xem xét và chấp nhận các thay đổi được thực hiện trong một nhánh. Khi một yêu cầu kéo được tạo, các nhà phát triển khác có thể xem xét và kiểm tra các thay đổi trước khi hợp nhất chúng vào nhánh chính của dự án.

Ví dụ: Một nhà phát triển tạo một nhánh mới để phát triển một tính năng mới trong một dự án phần mềm. Sau khi thực hiện các thay đổi, họ commit và đẩy nhánh mới lên kho chứa. Sau đó, họ tạo một yêu cầu kéo để yêu cầu các nhà phát triển khác xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *