Git stash “lưu lại thay đổi chưa commit”

“Git stash” được sử dụng khi nào?

Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thường rất hữu dụng khi bạn muốn đổi sang 1 branch khác mà lại đang làm dở ở branch hiện tại.

#Lưu lại thay đổi chưa commit

Để lưu lại toàn bộ nội dung công việc đang làm dở, sử dụng git stash save

$ git stash save

hoặc đơn giản hơn thì dùng

$ git stash

#Lấy lại thay đổi đã lưu

Để xem lại danh sách các stash đã lưu, sử dụng git stash list

$ git stash list
stash@{0}: WIP on <branch-name>: <lastest commit>
stash@{1}: WIP on <branch-name>: <lastest commit>
stash@{2}: WIP on <branch-name>: <lastest commit>

Để xem cả nội dung thay đổi của từng stash đã lưu trong danh sách thì thêm option -p

$ git stash list -p

Để xem nội dung thay đổi của một stash đã lưu, sử dụng git stash show <stash-name>

$ git stash show stash@{1}

Để apply lại thay đổi từ một stash đã lưu, sử dụng git stash apply <stash-name>

$ git stash apply stash@{1}

#Xóa stash đã lưu không cần thiết

Để xóa một stash đã lưu, sử dụng git stash drop <stash-name>

$ git stash drop stash@{1}

Với stash được lưu với ý định không dùng lại nhiều hơn 1 lần thì thường nó sẽ được xóa đi ngay khi được apply.

$ git stash apply stash@{1}
$ git stash drop stash@{1}

hoặc đơn giản hơn thì dùng

$ git stash pop stash@{1}

Để xoá toàn bộ stack đã lưu, sử dụng clear

$ git stash clear

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *