Git branch “không gian làm việc”

Branch là gì?

  • Branch là cái dùng để phân nhánh và ghi lại luồng của lịch sử, một branch tương tự như một “không gian làm việc”.
  • Branch đã phân nhánh sẽ không ảnh hưởng đến branch khác nên có thể tiến hành nhiều thay đổi đồng thời trong cùng 1 repository.
  • Hơn nữa, branch đã phân nhánh có thể chỉnh sửa tổng hợp lại thành 1 branch bằng việc hợp lại (merge) với branch khác.

Một số lênh branch cơ bản

Xem branch có ở local

$ git branch

Xem branch có ở remote

Ví dụ ta có remote tên là upstream, ta muốn biết trên remote đó có các branch nào

$ git fetch upstream
$ git branch -r

Chuyển đổi branch

Ví dụ chuyển đến branch có tên <branch-name>

$ git checkout <branch-name>

Tạo branch mới

Lệnh tạo branch mới <new-branch-name> từ branch hiện tại, đồng thời di chuyển tới branch mới này

$ git branch <new-branch-name>

hoặc

$ git checkout -b <new-branch-name>

Hợp nhất branch

Ví dụ ta muốn hợp nhất <branch-name> vào branch hiện tại

$ git merge <branch-name>

Đổi tên branch ở local

Ví dụ đổi tên branch hiện tại là <modified-branch-name>

$ git branch -m "modified-branch-name>

Xóa branch ở local

Ví dụ ta muốn xóa branch có tên <branch-name>

Trước hết cần di chuyển HEAD không phải đang đứng ở <branch-name>, checkout <other-branch-name>

git branch --delete <branch-name>

hoặc

git branch -d <branch-name>

hoặc

git branch --delete --force <branch-name>

hoặc

git branch -D <branch-name>

Xóa branch ở remote

Ví dụ ta có 1 remote tên là upstream, ta muốn xóa branch có tên là <branch-name>

git push upstream --delete <branch-name>

Push branch lên remote

Ví remote có tên là upstream, push branch <branch-name> ở local lên remote

git push upstream <branch-name>

Push branch lên remote và đặt lại tên branch

git push upstream <branch-name>:<remote-branch-name>

Cập nhật code từ remote về local

git pull upstream <branch-name>

hoặc đơn giản là

git pull

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *